Súťaž o zľavový poukaz na servis od spoločnosti OPEL Nové Zámky

Súťaž o zľavový poukaz na servis od spoločnosti OPEL Nové Zámky

ŠTATÚT SÚŤAŽE: Súťaž o zľavový poukaz na servis od spoločnosti OPEL Nové Zámky 12. 12. 2020 – 21. 12. 2020

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:
Motor – Car, s. r. o. , so sídlom Nové Zámky, Komárňanská cesta 100, 940 64, IČO: 36528277. Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre.

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:

 1. Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.
 2. Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.
 3. Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže, musia účastníci zanechať komentár pod súťažný príspevok na oficiálnej Facebook stránke OPEL Nové Zámky, ak v príspevku ohlasujúcom súťaž nie je uvedené inak.
 4. Účastník odoslaním súťažného príspevku vyhlasuje, že je jediným autorom vloženého príspevku a použitím súťažného príspevku nebudú porušené práva tretích strán. Účastník je povinný túto skutočnosť kedykoľvek na žiadosť usporiadateľa preukázať. Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného príspevku a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.
 5. Výhercovia súťaže sa určia na základe nasledovných možností:
  a) Vyhráva náhodne vylosovaní komentár pod príspevkom, ktorý je k téme zadania súťaže podľa voľby komentujúceho s označením osoby.
  b) Vyhrávajú súťažiaci, ktorých vyberie odborná porota podľa kritérií stanovených v príspevku, ohlasujúcom súťaž alebo upresňujúcom pravidlá.
  c) Vyhráva náhodný výherca: výhercovia budú žrebovaní
  Počet výhercov aj spôsob určenia výhercov je stanovený v príspevku ohlasujúcom súťaž. Ak spôsob nie je určený, výhercovia budú losovaní. Pokiaľ nie je stanovené inak, súťaž končí v čase 23:59 daného dňa. Informácie uvedené v príspevku ohlasujúcom súťaž majú v prípade rozporu prednosť pred všeobecnými pravidlami.
 6. Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž zmanipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.
 7. V priebehu celej súťaže sa jednotlivý súťažiaci môže stať výhercom 1x, výhercovia budú traja. Meno víťaza bude uverejnené spoločnosťou OPEL Nové Zámky v komentári k príspevku, ohlasujúcom súťaž do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Následne víťaz do 3 kalendárnych dní kontaktuje oficiálnu stránku OPEL Nové Zámky na Facebooku s adresou doručenia a tel. číslom pre odovzdanie výhry. Ak výherca neodpovie v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Spoločnosť Motor – Car, s. r. o. odošle výhry do 24 hodín po obdržaní adresy na území Slovenska, ak nie je dohodnuté inak.
 8. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.
 9. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.

Ochrana osobných údajov

Každý účastník účasťou v súťaži súhlasí s tým, že jeho Facebook meno môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov Motor – Car, s. r. o..

Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde.

Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný stránkou OPEL Nové Zámky na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti na sociálnej sieti OPEL Nové Zámky sa nesmú zasielať žiadne adresy.

Tím OPEL Nové Zámky